Hållbarhet för oss

Hållbarhet för oss innebär att kunna skapa miljöer som håller över tid och som innefattar kvalitativt måleri understött av en hållbar affärsmodell. Vi vill att hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för hela vår verksamhet och innebära att alla våra avdelningar arbetar med kvalitet och att minska vår klimatpåverkan, att vår personal är utbildad och att vi arbetar för att ständigt förbättra vårt arbete. Vi är länken mellan producent och kund/slutkonsument och är i många fall omgiven av företag åt båda håll. Vår hållbarhetsambition är därför att påverka och driva hållbarhetsfrågan i alla företagsled.

Resurs- och klimatsnåla måleritjänster

Projektet syftar till att skapa en mer resurseffektiv måleritjänst. Genom att involvera hela aktörskedjan, det vill säga färgproducenter, fastighetsbolag och branschorganisation, accelererar och påskyndar vi omställningen till mer klimatsnåla måleritjänster.

LÄS MER

HÅLLBARHETSRAPPOrTER

För att göra det enklare för våra kunder och samarbetspartners att se utvecklingen i vår verksamhet och våra mål har vi sedan 2021 publicerat en hållbarhetsrapport varje år. I rapporten delar vi med oss av vilka framsteg vi gjort under året, siffror kopplade till utsläpp, avfall och kvinnliga anställda samt vad som är på gång framöver.

LÄS MER

HÅLLBARHETSRAPPOrTER

För att göra det enklare för våra kunder och samarbetspartners att se utvecklingen i vår verksamhet och våra mål har vi sedan 2021 publicerat en hållbarhetsrapport varje år. I rapporten delar vi med oss av vilka framsteg vi gjort under året, siffror kopplade till utsläpp, avfall och kvinnliga anställda samt vad som är på gång framöver.

LÄS MER

Kvinnligt nätverk

Schööns Måleri tar nu nästa steg i sitt hållbarhetsarbete och startar ett kvinnligt nätverk för att förbättra arbetsmiljön för företagets alla målare. Initiativet har redan efter första mötet hyllats av flera kvinnliga målare som uttrycker sin glädje över att det nu finns ett forum för bara dem i en mansdominerad bransch.

LÄS MER

Mariastugan

Mariastugan i Höllviken är ett klimatneutralt byggprojekt inom ramen för LFM30. Som ett steg mot Framtidens Måleri gör Schööns Måleri en livscykelanalys över målningen för att ta reda på var i projektet miljöpåverkan är som störst och utifrån det hitta fler klimatsmarta sätt att arbeta för att i framtiden kunna leverera en helt klimatneutral måleritjänst.

LÄS MER

Mariastugan

Mariastugan i Höllviken är ett klimatneutralt byggprojekt inom ramen för LFM30. Som ett steg mot Framtidens Måleri gör Schööns Måleri en livscykelanalys över målningen för att ta reda på var i projektet miljöpåverkan är som störst och utifrån det hitta fler klimatsmarta sätt att arbeta för att i framtiden kunna leverera en helt klimatneutral måleritjänst.

LÄS MER

LFM30

För att uppfylla våra hållbarhetsmål i ett större sammanhang har Schööns Måleri, som första och hitintills enda deltagande måleriföretag, skrivit på den lokala färdplanen LFM30 som syftar till att implementera en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö.

LÄS MER

Framtidens måleritjänst

Projektet syftar till att påvisa måleriets klimatpåverkan, sprida medvetenhet inom och utanför branschen, driva på vår egen och andra verksamheters handlingskraft för en snabbare omställning samt mer omfattande tjänsteutveckling. Den nya tjänsten testades med stor framgång under ett nyproduktionsprojekt under hösten 2020, då vi lyckades minska klimatavtrycket per målad kvadratmeter under pilotprojektet.

LÄS MER

Framtidens måleritjänst

Projektet syftar till att påvisa måleriets klimatpåverkan, sprida medvetenhet inom och utanför branschen, driva på vår egen och andra verksamheters handlingskraft för en snabbare omställning samt mer omfattande tjänsteutveckling. Den nya tjänsten testades med stor framgång under ett nyproduktionsprojekt under hösten 2020, då vi lyckades minska klimatavtrycket per målad kvadratmeter under pilotprojektet.

LÄS MER