Resurseffektivt genom hela aktörskedjan

Projektet syftar till att skapa en mer resurseffektiv måleritjänst. Genom att involvera hela aktörskedjan, det vill säga färgproducenter, fastighetsbolag och branschorganisation, accelererar och påskyndar vi omställningen till mer klimatsnåla måleritjänster. Schööns Måleri har under de senaste två åren påbörjat en omställning för att minska klimatpåverkan från utförda måleritjänster, men för att skapa en betydande förändring behöver arbetet fördjupas, accelereras och skalas upp. Renoveringsbehovet och nybyggnation av fastigheter ökar för varje år, och antalet ytskikt som ska behandlas ökar oberoende om en fastighet renoveras, återbrukas eller nyproduceras. En uppskalning och utrullning av ”Framtidens Måleri” har stora möjligheter att signifikant minska resursanvändningen och klimatpåverkan från måleribranschen. 

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Projektet sträcker sig över tretton månader, från september 2022 till september 2023. Projektpartners är Schööns Måleri, Stena Fastigheter, Flügger Färg, Måleriföretagen i Sverige och Godsinlösen Nordic (GIAB).

Målbild för projektet 

  • Prototyp för en resurs- och klimatsnål måleritjänst är framtagen, implementerad och möjligheterna kommunicerad.
  • Halverade resursanvändning och klimatpåverkan genom Framtidens måleritjänst.
  • Branschöverskridande aktörskedja för Framtidens Måleri är etablerad.

miljöanpassning av branschen

Under senare år har klimatpåverkan från bygg – och anläggningsbranschen varit tydligt i ropet och det är nu känt att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. Sverige ligger relativt långt fram gällande lagstiftning såsom införandet av klimatdeklaration för nya byggnader, och det finns också en tydlig medvetenhet kring att i första hand välja andrahand, det vill säga att använda de bestånd som redan är byggda istället för att riva gamla hus och bygga nytt. Att renovera i stället för att bygga nytt är en viktig förändring för att utveckla byggbranschens hållbara erbjudanden och här finns det stor potential för måleribranschen att göra skillnad genom att erbjuda hållbara och resurseffektiva tjänster. Måleribranschen är en del av bygg- och fastighetssektorn, men står för en relativt liten del av helheten och har därför på många sätt förbisetts, vilket har lett till att möjligheterna med att skapa nya och fräscha ytor på ett hållbart sätt inte har varit i fokus.

Ansvariga för projektet på Schööns Måleri: Emma Ståhl, Joakim Petersson och Victor Schöön.

Representanter från Stena Fastigheter: Jonas Augustsson och Anette Simonsen.

Vänster: Ansvariga för projektet på Schööns Måleri: Emma Ståhl, Joakim Petersson och Victor Schöön. Höger: Representanter från Stena Fastigheter: Jonas Augustsson och Anette Simonsen.

Miljöanpassningen av måleribranschen har pågått i många år, främst med fokus på innehåll i produkter och dess miljöpåverkan. Måleribranschen har på senare tid anammat ett mer strategiskt förhållningssätt genom certifieringar, miljömål och hållbarhetspolicy. Ökad medvetenhet hos konsumenter och inom branschen har uppmärksammat behovet av att utveckla hållbara och lönsamma affärsmodeller som är anpassade efter de planetära gränserna.

Under 2020 genomförde Schööns Måleri tillsammans med expertstöd från GIAB en Vinnova-finansierad förstudie. Studien är ensam i sitt slag och den visade på goda möjligheter att skapa ”Framtidens Måleri” byggd på alternativa resurs- och klimatsnåla lösningar. Studien visade att fortsatt utvecklingsarbete ska fokusera på att ta fram hållbara alternativ för interna transporter, val av färger och förbrukningsmaterial samt lösningar som minimerar spill och avfall för att uppnå störst positiva effekter.

Läs mer: Pilotprojektet Framtidens Måleri minskade klimatavtrycket per målad kvadratmeter

Detta projekt har för avsikt att ta resultaten från förstudien vidare genom att utveckla och testa resurs- och klimatsnåla lösningar tillsammans med aktörer som representerar hela värdekedjan för Framtidens Måleri.

lär känna projektpartnerna

Schööns Måleri

Schööns Måleri är ett familjeföretag i Malmö som grundades 1918 och drivs idag i fjärde generationen av Victor Schöön tillsammans med drygt 90 medarbetare. Företagets ledord sedan starten 1918 har varit; kvalitet före kvantitet, och det tillsammans med duktiga medarbetare och goda kundrelationer är de främsta anledningarna till att Schööns Måleri lyckats så bra genom alla år.

Schööns Måleri är projektägare och huvudansvarig för att förse projektet både med data, erfarenheter, personal och material. De har en nyckelroll både för utveckling, utvärdering och implementering av ”Framtidens Måleri” då deras verksamhet inkluderar både måleri för nyproduktion och renovering av befintliga bestånd. Bredden på måleritjänster gör Schööns Måleri väldigt väl lämpade för att utveckla och undersöka möjligheten med att ta fram en resurs- och klimatsnål måleritjänst.

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 26 000 bostäder och 1 250 lokaler i de tre storstadsregionerna. Bolaget bygger även nya bostäder och lokaler. Stena Fastigheter arbetar aktivt med hållbarhet där de två största aspekterna är social stabilitet och klimatförändringarna – allt för att minska klimatpåverkan och öka trivseln i sina kvarter.

Stena Fastigheter är centrala i projektet och kommer bidra med kunskap och erfarenheter om behov av måleri- och ytbehandlingstjänster i löpande underhåll av fastigheter. Prototypen som kommer tas fram inom ramen för projektet ska även testas i företagets fastigheter.

Flügger Färg

Flügger är leverantör av färg, tapeter och verktyg som vänder sig till både professionella målare och privatpersoner. Företaget är ett drivande och utvecklande bolag inom hållbara produkter inom måleri- och ytbehandlingstjänster. Deras rötter i Danmark sträcker sig ända tillbaka till 1890 och har funnits på den svenska marknaden sen 1994. Flügger har över 400 butiker världen över.

Flügger kommer bistå arbetet med unika fakta och erfarenheter från utveckling av innovativa lösningar för färg och material såsom olika förpackningar och affärsmodeller som är viktiga komponenter i projektet.

Måleriföretagen i Sverige

Måleriföretagen i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Branschföreningen har cirka 1200 medlemsföretag med drygt 13 000 anställda som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen. De erbjuder tjänster inom medlemsservice och branschutveckling och arbetar för att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för sina medlemsföretag och branschen i stort.

I detta projektet kommer de stärka projektet med kontaktytor både för att insamla information men också för att förpacka och sprida informationen om möjligheten med att tillämpa Framtidens Måleri för branschen.

Godsinlösen Nordic (GIAB)

Godsinlösen Nordic är en av Sveriges ledande aktörer inom cirkulär ekonomi vars kärnverksamhet handlar om att utveckla, implementera och kommersialisera affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Företaget arbetar för att öka varors, produkters och komponenters ekonomiska värde och genom återbruk bidra till effektivare resursutnyttjande. GIAB erbjuder även en rad andra tjänster så som en komplett cirkulär skaderegleringsprocess till försäkringsbranschen samt olika konsulttjänster inom hållbarhet.

I projektet är GIAB projektledare och har en nyckelroll i att producera och sammanfatta fakta och kunskap inom alla arbetspaket samt en expertroll när det kommer till beräkningar och analysering.

Läs artiklar kopplade till projektet