Våra hållbarhetsmål 

Schööns Måleris huvudsyfte är att skapa positiva miljöer genom att tillföra estetiska värden, samt långsiktigt skydda och bevara ytor. Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar klimat och miljö, både positivt och negativt. Därför vill vi att vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn där klimat- och miljöpåverkan beaktas i alla led, från inköp av produkter till de tjänster vi tillhandahåller.

Vi eftersträvar att alltid göra de bästa valen och vi arbetar hårt med att ständigt förbättra vår verksamhet utifrån våra kunders perspektiv och i enighet med våra företagsvärderingar. Vi vill uppnå ett hållbarhetsarbete som lever upp till och sträcker sig längre än befintliga lagar och regler samt vara en pådrivande aktör för att hållbarhetsarbetet inom branschen ska accelerera. Vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 och ligger till grund för våra hållbarhetsmål, vilka är:

Hållbarhetsmål till 2030

30%

Minska vårt avfall med 30%.

100%

Förbrukningsvaror i fossilfritt plast och/eller gjort på återvunnet material.

30%

Minska antalet körda mil med 30% och investera i förnybar energi.

100%

Vi källsorterar på arbetsplatsen och återanvänder användbart material.

100%

Fossilfritt plast och/eller gjort på återvunnet material.

30%

Vi ska minska antalet körda mil med 30% och investera i förnybar energi.

Ekologiskt fotavtryck

Utifrån vår verksamhets huvudsyfte, kombinerat med vår hållbarhetspolicy så har vår satsning på att minska vårt ekologiska fotavtryck resulterat i att vår verksamhet idag bedrivs endast på förnyelsebar el och fjärrvärme. Vi har även genomfört utbildningar och workshops med våra medarbetare för att förankra hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten.

fossilfria transporter

100% av alla Schööns Måleris interna och externa transporter ska vara fossilfria till år 2025. Vi har påbörjat en omställning av vår fordonsflotta mot att bli helt elektrifierad, där vi även beaktar våra externa transporter och försöker i största möjliga mån välja eldrivna transporter.

LEVERANTÖRERS HÅLLBARHETSARBETE

Schööns Måleri ska bedriva ett aktivt arbete för att påskynda sina leverantörers hållbarhetsarbete. Tillsammans med GIAB, våra färgleverantörer och återvinningsbolag undersöker vi även möjligheterna för att återanvända färgspill på ett effektivare sätt samt hur plasten från tomma färghinkar kan återvinnas istället för att förbrännas.

Klimatneutral bransch

Schööns Måleri ska vara en ledande aktör i arbetet mot en klimatneutral bygg- och anläggningsbransch. För att uppfylla våra mål i ett större sammanhang har Schööns Måleri, som första deltagande måleriföretag, skrivit på den lokala färdplanen LFM30 som syftar till att implementera en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö. Vi vill genom LFM30, våra mål och ambitioner gå från ord till handling för att genomföra praktiska åtgärder som maximerar branschens och samhällets klimatnytta.

Minskat avfall

Schööns Måleri ska minska sitt avfall och öka sin återvinningsgrad. Vi källsorterar på arbetsplatsen och återanvänder användbart material i den mån det är möjligt. Genom vår partner Godsinlösen AB (GIAB) köper vi återbrukad IT- och mobilutrustning istället för ny och det vi inte har användning för recirkuleras och får ett förlängt liv istället för att bli avfall.

Vi är framtidens måleri

Våra hållbarhetsmål ska motivera våra medarbetare att anamma kunskap om hur de kan bistå med hållbar vägledning till våra kunder och själva ha kännedom om hur de kan skapa en mer hållbar arbetsdag på Schööns Måleri.

Som en förlängning av vårt hållbarhetsarbete har vår största satsning hittills varit att utforma en klimatneutral måleritjänst kallad Framtidens Måleri. En klimatneutral måleritjänst innebär att tjänstens ekologiska fotavtryck har reducerats till minsta möjliga mängd och att alla utsläpp av växthusgaser som är kopplade till tjänsten balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd. De utsläpp som återstår av tjänstens livscykel kompenseras för genom lämplig klimatkompensation. På så sätt ska totaleffekten på klimatet från vår tjänst bli noll och kan därför kallas klimatneutral.

Läs mer om framtidens Måleri
Vi svarar på era hållbarhetsfrågor

Kontaktpersoner

Emma Ståhl

HÅLLBARHETSANSVARIG

Vill ni veta mer om vårt hållbarhetsarbete inom måleri? Kontakta mig!

0705-541668
emma@schoonsmaleri.se

Victor Schöön

VD

Genom #framtidensmåleri ska vi generera en positiv klimatpåverkan.

0735-13 22 69 victor@schoonsmaleri.se

Emma Ståhl
Hållbarhets- och marknadsansvarig

0705-54 16 68

emma@schoonsmaleri.se

Victor Schöön
VD

0735-13 22 69

victor@schoonsmaleri.se