Framtidens måleri

Framtidens Måleri är benämningen på Schööns Måleris hållbarhetsarbete, där utgångspunkten från start har varit att leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva måleritjänster med noll klimatpåverkan. Denna målsättning är ett sätt för oss att framtidssäkra vårt marknadserbjudande men också att driva på den hållbara omställningen i bygg- och anläggningsbranschen.

Vår klimatneutrala måleritjänst

Som en förlängning av vårt hållbarhetsarbete har vår största satsning hittills varit att utforma en klimatneutral måleritjänst. En klimatneutral måleritjänst innebär att tjänstens ekologiska fotavtryck har reducerats till minsta möjliga mängd och att alla utsläpp av växthusgaser som är kopplade till tjänsten balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd. De utsläpp som återstår av tjänstens livscykel kompenseras för genom lämplig klimatkompensation. På så sätt ska totaleffekten på klimatet från vår tjänst bli noll och kan därför kallas klimatneutral.

Med hjälp av finansiering från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet), expertis från GIAB och input från våra leverantörer och kunder har vi sedan i våren 2020 gjort en livscykelanalys av vår måleritjänst. Arbetet har inneburit att vi har kvantifierat vår påverkan genom klimatberäkningar för att på så vis kunna ta fram vad vår tjänst innebär i koldioxidutsläpp. Den nya tjänsten testades med stor framgång under ett JM nyproduktionsprojekt i Lund under hösten 2020, då vi lyckades minska klimatavtrycket per målad kvadratmeter under pilot-projektet. Projektet kallar vi för Framtidens Måleri och syftar till att påvisa måleriets klimatpåverkan, sprida medvetenhet inom och utanför branschen, driva på vår egen och andra verksamheters handlingskraft för en snabbare omställning samt mer omfattande tjänsteutveckling. Förhoppningsvis kan vi också öka marknadens acceptans och efterfrågan på en klimatneutral måleritjänst.

Varför ska kunder välja en klimatneutral måleritjänst?

Efter att ha varit verksamma i drygt 100 år har vi etablerat oss som en seriös aktör med en stor bredd i vårt tjänsteerbjudande. Med detta anser vi att ett stort ansvar följer. Vårt hållbarhetsarbete ska resultera i en ökad leverantör-, kund-, och marknadsacceptans för vad en hållbar måleritjänst innebär.

Vi vill driva på måleribranschens hållbarhetsmedvetenhet för att kunna stärka vår förmåga att påverka utbudet av och efterfrågan på klimatanpassade måleritjänster. Det innebär att vårt erbjudande ska bestå av tjänstealternativ som har så liten klimatpåverkan som möjligt.

Vad innebär en klimatneutral måleritjänst i praktiken?

Hela vår process är noga genomtänkt från fossilfria transporter till och från arbetsplatsen, inköpsmaterial och färg med minsta klimatpåverkan till minimal användning av förbrukningsmaterial och noggrann avfallshantering med minsta möjliga spill. De utsläpp som återstår av tjänstens livscykel kompenseras för genom lämplig klimatkompensation. På så sätt ska totaleffekten på klimatet från måleritjänsten bli noll och kan därför kallas klimatneutral.

Vad resulterar en klimatneutral måleritjänst i?

Vi vill att vår klimatneutrala måleritjänst ska leda till att fler branscher blir inspirerade och påbörjar sitt arbete med att minska sin klimatpåverkan. Vi upplever att vårt hållbarhetsfokus gör oss mer relevanta för våra kunder och för samhället i stort vilket ger både oss och våra kunder viktiga konkurrensfördelar.

Vad är nästa steg för framtidens måleri?

Till pilotprojektet som vi genomförde med start 2020 med fokus på hållbar nyproduktionsmålning gör vi nu beräkningar enligt LCA för att ta fram jämförbara siffror inför kommande projekt. Vi arbetar även aktivt med LFM30 där vi under 2022 bland annat målar Mariastugan i Höllviken, klimatneutrala hyresrätter i trähus, som byggs av Siegel Architecture.

Vi svarar på era hållbarhetsfrågor

Kontaktpersoner

Emma Ståhl

HÅLLBARHETSANSVARIG

Vill ni veta mer om vårt hållbarhetsarbete inom måleri? Kontakta mig!

0705-541668
emma@schoonsmaleri.se

Victor Schöön

VD

Genom #framtidensmåleri ska vi generera en positiv klimatpåverkan.

0735-13 22 69 victor@schoonsmaleri.se

Emma Ståhl
Hållbarhets- och marknadsansvarig

0705-54 16 68

emma@schoonsmaleri.se

Victor Schöön
VD

0735-13 22 69

victor@schoonsmaleri.se